Groepen 8

Welkom op de pagina van het leerjaar 8. U kunt hier beknopt de belangrijkste informatie lezen.

Als ouder van onze school heeft u een toegangscode voor Social Schools. Hier zullen in de agenda huiswerk, toetsen en andere belangrijke activiteiten genoteerd worden en foto’s geplaatst worden per groep. Elke groep heeft hier een eigen groepspagina.

 

Gymrooster:

Op woensdag hebben alle groepen 8 gym van meester Erwin.
Op vrijdag hebben hebben alle groepen 8 les van meester Freek.

 

 

woensdag

vrijdag

8A

08:45 – 09:25 uur

10:00 – 10:45 uur

8B

09:25 – 10:05 uur

10:45 – 11:30 uur

8C

10:05 – 10:45 uur

13:00 – 13:40 uur

8D

10:45 – 11:25 uur

13:40 – 14:20 uur

8E

11:25 – 12:05 uur

14:20 – 15:00 uur


 

Handvaardigheidrooster (om de week):

Groep 8A: donderdag 13:15-15:00 uur

Groep 8B: maandag 10:30 – 12:00 uur

Groep 8C: maandag 08:30 – 10:00 uur

Groep 8D: maandag 10:30-12:00 uur

Groep 8E: maandag 08:30-10:00 uur

 

Muziek:
Om de week krijgen de leerlingen een 40 minuten muziekles van Meester Warno. Zij leren hierin zowel de theorie als praktijk kennen.

 

Rekenen:

In de groepen 8 werken we met de methode Wereld In Getallen op Snappet. De leerlingen zijn verdeeld in niveaugroepen. Er wordt vooral gewerkt aan onderwerpen als inhoudsmaten, breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen. Hierbij proberen we de kinderen zo veel mogelijk op eigen niveau te laten werken.

 

Begrijpend lezen:

Ook met Nieuwsbegrip werken de leerlingen op hun eigen niveau. De leerlingen krijgen wekelijks een nieuwe tekst aangeboden en verwerken deze tekst op Snappet en soms ook op papier. Ze doen dit in twee- en drietallen. De tekst biedt leerlingen strategieën aan, zodat de leerlingen boven de tekst komen te staan en zo stap voor stap leren hoe ze de vragen moeten beantwoorden. Daarnaast ligt de focus tijdens deze lessen op de woordenschatontwikkeling.

 

Technisch lezen:

Twee keer per week besteden we zowel klassikaal als in niveaugroepen aandacht aan de technische leesontwikkeling met de methode Station Zuid. Daarnaast beginnen we iedere middag met een kwartier vrij lezen. Het technisch lezen kan ook op Snappet worden geoefend.

 

Taal/Woordenschat:

Taal, inclusief woordenschat, wordt in blokken aangeboden via de methode Taal op Maat en Snappet. Met taal behandelen we diverse onderwerpen, als ontleden, spreekwoorden, woordsoorten, zinsopbouw, interpunctie, ed.

 

Schrijven:

Dit jaar in groep 8 gaan we aan de slag met het onderhouden van het eigen handschrift in het schrijfschrift.

 

Spelling:

Spelling wordt via de methode Spelling op Maat en Snappet op niveau aangeboden. Er wordt geoefend met woorden en werkwoorden. Door middel van tussentijdse dictees, kunnen de leerlingen zien aan welke categorie ze nog moeten werken ter voorbereiding op het controledictee.

 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur/Techniek:

Deze wereld oriënterende vakken behandelen uiteenlopende onderwerpen. Bij geschiedenis wordt de tijd vanaf de Gouden Eeuw behandeld. De nadruk ligt in groep 8 op de Tweede Wereldoorlog. Naast het uitgebreid bespreken en behandelen van deze lesstof brengen de groepen 8 ieder jaar een bezoek aan Kamp Vught.

Bij aardrijkskunde ligt de nadruk op de topografie van de wereld. Onderwerpen als natuurverschijnselen, infrastructuur en verschillende soorten gebieden komen aan bod. Natuur & techniek behandelt onderwerpen als voortplanting, energie en de ruimte. Daarnaast behandelen we in een apart katern de seksuele voorlichting a.d.h.v. de methode Dokter Corrie.

 

Leefstijl:

In de hele school komen gedurende het schooljaar verschillende thema’s op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Hoe ga je met elkaar om? Hoe praat je over je gevoel en hoe neem je afscheid?

 

Trefwoord:

Iedere dag behandelen we een praatplaat uit de catechesemethode Trefwoord. Deze methode biedt platen, verhalen uit het dagelijks leven en Bijbelverhalen aan die op hun beurt weer uitnodigen tot een klassengesprek.

 

Huiswerk:

In totaal krijgen de kinderen maximaal vier keer per week huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk is leer- en/of maakwerk. Dit kan zijn op het gebied van rekenen, taal, Engels of wereld oriënterende vakken. Het huiswerk betreft leerstof die in de groep behandeld is, zodat de leerlingen het huiswerk zelfstandig kunnen maken.

Daarnaast hebben de kinderen ook dit jaar te maken met de toetsen voor de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek). De toetsen (altijd op donderdag) worden als huiswerk meegegeven.

Er worden maximaal twee toetsen per week als huiswerk opgegeven.
In groep 8 kan ook incidenteel huiswerk aan een kind worden meegegeven. Dit betreft dan extra oefenstof die een bepaald kind nodig heeft. Dit is op vrijwillige basis en gebeurt altijd in overleg met ouders.

Plannen

In groep 8 houden de kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt en maken zij een werkstuk. De data waarbinnen het werk gerealiseerd moet zijn, wordt ruim van te voren bekend gemaakt. Daarnaast werken zij in de klas aan een weektaak.

 

We hopen dat u op deze manier een indruk heeft van wat er in groep 8 aan bod komt.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht(en) van uw zoon of dochter.