Groepen 6

Algemene informatie groep 6.

Veel informatie over school vindt u in de digitale schoolgids.

Goed contact met u als ouder/verzorger vinden wij belangrijk. Wilt u iets bespreken met de leerkracht is dit mogelijk via de mail, Social Schools of na schooltijd. Om teleurstelling te voorkomen vragen wij u eerst een afspraak te maken. Het kan voorkomen dat de leerkracht andere activiteiten na school heeft zoals: vergadering, studie, afspraak met een ouder.

 

De kinderen hebben in groep 6 de volgende spullen nodig:

-        Schoolpen of Stabilo-pen

-        Agenda met een weekoverzicht,

-        Goede schooltas,

-        Gymkleding: broekje, shirt, zaalschoenen en eventueel een handdoek.

-        Eventueel oortjes of koptelefoon voor de Chromebooks.

 

De leerstof:

 

Rekenen:

We rekenen elke dag. De verwerking vindt grotendeels plaats op Snappet. Daarbij werken we gedifferentieerd aan eigen leerdoelen.

De leerstof bestaat uit:

Automatiseren

Plus en min sommen tot 100.000 (cijferend rekenen)

Breuken

Verhoudingstabellen

Grote keersommen (de tafels tot en met 10 moeten de kinderen beheersen).

Deelsommen

Meten, tijd en geld (projectmatige onderdelen)

Verhaaltjessommen

 

Spelling:

Drie keer in de week geven wij spelling. De woorden van het woordpakket bieden we in 8 verschillende thema’s gedurende het hele jaar aan. De kinderen schrijven de woorden over en maken de lessen op Snappet. Ook hier wordt gedifferentieerd gewerkt. Tussendoor worden oefendictees afgenomen om te zien of de spellingsregels worden beheerst. Aan het eind van elk thema krijgen de kinderen de woorden mee naar huis om te oefenen. In de klas herhalen we de moeilijkheden uit het woordpakket. Het woordpakket sluiten we af met een controle dictee, deze bestaat uit zinnen en woorden. Dit dictee telt voor een cijfer voor het rapport.

 

Taal:

De hoofdstukken van taal lopen gelijk aan spelling. Sommige lessen worden in het schrift gemaakt, andere lessen op Snappet. De leerstof bestaat o.a. uit:

-        Persoonsvorm

-        Onderwerp

-        Zelfstandig naamwoord

-        Bijvoeglijke naamwoorden

-        Lidwoorden

-        Werkwoorden herkennen (tegenwoordige tijd, verleden tijd)

-        Voegwoorden

-        Stelopdrachten

-        Zinsbouw

Aan het eind van ieder hoofdstuk wordt de leerstof getoetst. Hierbij toetsen we de woordenschat en taalonderdelen. Ook hier komt een eindcijfer uit voor het rapport.

 

Technisch lezen:

De lessen van ‘Station Zuid’ zijn gericht op vlot, vloeiend en op intonatie lezen. De lessen vinden 3 maal per week plaats. Van deze lessen is er per week 1 les waarbij de kinderen ontdekken wat er zo leuk is aan lezen en wat bij hen past. Dit doen zij veelal in een coöperatieve vorm.

Om alles wat betreft technisch lezen uit uw kind te halen gebruiken wij binnen onze school de methode ‘Station Zuid’. Het technisch lezen wordt o.a. getoetst middels de IEP. Daarnaast lassen wij momenten in van vrij lezen. Regelmatig ruilen wij de boeken in onze schoolbibliotheek of bij de openbare bibliotheek.

 

Begrijpend lezen:

Wij gebruiken de methode “Nieuwsbegrip” om het begrijpend lezen aan te leren. Dit is een methode met actuele teksten. We geven drie begrijpend leeslessen in de week. Tijdens les 1 activeren we de voorkennis, voorspellen we de inhoud van de tekst en besteden we aandacht aan de woordenschat. In les 2 worden verschillende strategieën aangeboden, zoals; vragen stellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten en relaties en verwijswoorden. Tijdens les 3 maken de kinderen kennis met andere tekstsoorten, zoals onder andere een gedicht, een recept of een instructie tekst.

 

Wereldoriëntatie:

Per twee weken wordt er een vak behandeld. Wereldoriëntatie bestaat uit: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek.

Na 2 weken krijgen de kinderen het werkboek van de les mee naar huis. Daar staat de samenvatting van het hoofdstuk in.

De week daarna krijgen de kinderen de afsluitende toets.

Het is belangrijk dat de kinderen de samenvatting thuis goed leren. Het cijfer van de toets telt voor het rapport.

 

Overige vakken:

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Met Leefstijl en Orka worden de sociaal emotionele vaardigheden van de kinderen getraind. Er zijn 6 verschillende thema’s: kennismaken, praten en luisteren,  gevoelens, zelfvertrouwen, omgaan met verschillen en lekker gezond. Ieder thema bestaat uit vier lessen, waarbij verschillende werkvormen worden gebruikt.

Daarnaast bieden we dagelijks de regels van Orka aan tijdens het bespreken van de pauzes. De nadruk ligt op hoe om te gaan met elkaar. Je eigen keuze is daarbij van belang (leren negeren, opkomen voor jezelf, een slimme plek kiezen of leren melden).

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen in de school en in de klas. Pesten, op welke manier dan ook, accepteren wij niet.

 

Engels:

Engels wordt gegeven met de methode “Groove.me” via het smartboard. De lessen zijn volledig in het Engels. Via songteksten leren de kinderen de goede uitspraak en nieuwe Engelse woorden.

 

Verkeer:

De methode Let’s go wordt gebruikt om alle verkeersregels voor de voetganger en de fietser aan te leren.

Ook worden er 3 keer per jaar buiten verkeerslessen georganiseerd. Bij de eerste 2 keer staan de lessen in het teken van fietsen. De kinderen nemen op deze dag hun eigen fiets mee naar school. Bij de laatste les lopen we door de wijk en letten we op verschillende verkeersregels.

 

Schrijven:

De kinderen schrijven in groep 6 met het methodisch verbonden handschrift. Daarbij is een  schoolpen met een goede pengreep noodzakelijk.

Er zijn oefeningen met hulplijnen, ook moeten de kinderen zonder hulplijnen netjes kunnen schrijven.

  

Weektaak:

Iedere week krijgen de kinderen een weektaak in de klas. Het doel is dat de kinderen hun eigen werk leren plannen en zich houden aan de planning. De weektaak is gevuld met verschillende taken, hetzij op papier, hetzij op Snappet. De resultaten van dit werk worden ook op het rapport vermeld onder het kopje “weektaak”.

 

Taakspel:

Tijdens het zelfstandig werken leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht. In deze tijd kan de leerkracht aan bepaalde kinderen extra hulp bieden. Zie ook ‘leerlingenzorg’ op de website. Zelfstandig werken wordt onder andere aangeleerd met taakspel, waarbij het gewenste gedrag wordt beloond met complimenten. De kinderen kunnen klassikaal een beloning verdienen, wanneer alle kinderen taakspel gehaald hebben in die week. Taakspel wordt verspreid over het jaar twee keer een maand gespeeld.

 

Interne begeleiding:

De intern begeleider van de groepen 4, 5 en 6 is: Hilde van den Ende.

Aangezien zij de kinderen meerdere jaren volgt kan de doorgaande lijn bewaakt worden.

 

Rapport:

De kinderen krijgen 3 keer per jaar een rapport. Na rapport 1 volgt een facultatief rapport gesprek. D.w.z. een gesprek op aanvraag van de ouders of van de leerkracht. Na rapport 2 volgt een oudermiddag/-avond.

 

Huiswerk en toetsen:

De kinderen krijgen maak- of leerhuiswerk mee. Om het plannen te leren en te onthouden wanneer het huiswerk ingeleverd of geleerd moet zijn, is het gebruik van een agenda verplicht.

De kinderen krijgen om de twee weken een samenvatting mee om te leren voor een wereldoriëntatietoets.

De kinderen krijgen de woorden van het woordpakket mee, zodat zij die thuis over kunnen schrijven. Zo oefenen zij de woorden voor het dictee en woordenschat.

Voor de rekentoetsen, behorend bij de methode,  wordt geen huiswerk mee gegeven.

De IEP-toets kunnen de kinderen twee keer per jaar verwachten, namelijk eind januari en mei/juni.

 

Presentaties:

De kinderen houden verschillende presentaties per jaar.

Boekbespreking: Na de herfstvakantie krijgen de kinderen een datum voor hun boekbespreking. Deze presentatie wordt gehouden naar aanleiding van een zelf gelezen boek.

Spreekbeurt: De kinderen kiezen een onderwerp wat hen aanspreekt en houden daar een presentatie over voor de klas.

De boekbespreking en de spreekbeurt mogen zij ondersteunen met een PowerPoint of een Prezi. De presentatie duurt ongeveer 10 minuten.

 

Mindmap: Het maken van een mindmap wordt regelmatig geoefend tijdens lessen van begrijpend lezen. De mindmap is een uitgebreide samenvatting van een tekst. Dit is de voorloper op de muurkrant die de kinderen maken in groep 7.

 

Regels en afspraken:

Iedere klas kent een klassenbeurt. Twee kinderen zorgen één week voor het netjes houden van de klas. Zij komen ongeveer 10 minuten later uit school.

                 

Hulpouders:

Ieder jaar zijn wij blij met klassenouders. Ook hebben wij uw hulp hard nodig bij bijvoorbeeld: buiten verkeerslessen, excursies, sportdag etc.

 

Traktaties: 

Het is heel leuk als uw kind trakteert wanneer uw kind jarig is. Ons verzoek is om de traktaties klein en liefst ook gezond te houden. De jarige krijgt een leuke kaart en wordt in de klas in het zonnetje gezet.